Chứng nhận

Chứng nhận

HLJH có các chứng nhận RoHs, TGRS, SGS và báo cáo SDS đảm bảo mỗi sản phẩm đều an toàn và chất lượng cao nhất.

Ưu tiên của chúng tôi là chúng tôi cung cấp các sản phẩm vô hại cho môi trường và con người. Chúng tôi chứng nhận để đáp ứng mong đợi cao nhất của bạn. Phối hợp với tổ chức HLJH, tất cả các tiêu chuẩn để hiệu chuẩn trên thiết bị đo lường để bảo vệ khoản đầu tư của bạn.

Giấy chứng nhận của RoHs

Giấy chứng nhận của TGRS

Giấy chứng nhận tầm với

Báo cáo cho SGS

Giấy chứng nhận xuất xứ

Chứng nhận khác

Thông cáo báo chí