Giải thưởng HLJH "Giải thưởng xuất sắc nhãn hiệu 2018"

Giải thưởng HLJH "Giải thưởng xuất sắc nhãn hiệu 2018"

2018/01/25 HLJH

Đối với doanh nghiệp, nhãn hiệu là tên cá nhân, chúng tôi thông qua hình ảnh thương hiệu và từ ngữ nâng cao giá trị của thương hiệu.
HLJH không ngừng phát triển và đổi mới sau đó được trao "Giải thưởng Xuất sắc Thương hiệu 2018".

Giải thưởng HLJH

Thông cáo báo chí