Xử lý nước thải

Xử lý nước thải

Lãng phí dầu cắt có chứa nhiều thành phần hóa học, nếu đó là khí thải ngẫu nhiên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường thậm chí ảnh hưởng lành mạnh.

Cần phải xử lý bởi ngành công nghiệp có chứng chỉ đủ điều kiện xử lý nước thải.

HLJH thành lập nhà máy xử lý loại B có thể giúp xử lý nước thải công nghiệp; cung cấp máy xử lý nước thải chuyển đổi chất thải thành nước.

Theo các lĩnh vực khác nhau, có các quy tắc khác nhau có thể đề cập đến Điều hành quy định của EPA.
https://oaout.epa.gov.tw/law/LawC CategoryMain.aspx? C CategoryID = 11

Thông cáo báo chí